لینک های مرتبط

اطلاعات مرتبط 

ابعاد و ظرفیت کامیون ها

نرخ حق توقف ناوگان سال 99 

حق خواب راننده یا حق توقف ناوگان دارای قانون خاصی می باشد که عدم اطلاع یا رعایت آن بعضا محل مناقشه می گردد. نرخ حق توقف که در اصطلاح عامیانه به “حق خواب راننده” نیز اطلاق می شود، در مبدا و مقصد یکسان می باشد.

شرایط اعلان بار و توقف در مبدا بارگیری:
با توجه به نوع ارسال درخواست اعلام بار شرکت حمل و نقل به واحد اعلام بار مستقر در پایانه بار که بر اساس درخواست صاحب کالا می باشند (صبح، ظهر، شب معمولی، شب پس از صدور) ، راننده طی زمان معلومی که در ادامه ذکر خواهد شد جهت بارگیری و خروج در اختیار شرکت حمل و نقل خواهد بود و پس از آن حق خواب شامل حال راننده می شود
اعلام بار صبح (ساعت 8:00) = به مدت 12 ساعت از زمان باسکول در اختیار است
اعلام بار ظهر (ساعت 14:00) = تا ساعت 10:00 روز بعد تا زمانی که راننده بارنامه بگیرد
اعلام بار شب معمولی (ساعت 20:00) = شروع بارگیری ساعت 8:00 روز بعد می باشد که تا ساعت 20:00 در اختیار است. راننده 12 ساعت در اختیار است.
اعلام بار شب پس از صدور (ساعت 20:00) = تا ساعت 10:00 روز بعد در اختیار است
• نکته: تفاوت اعلام بار شب معمولی با اعلام بار شب پس از صدور در زمان بارگیری است به گونه ای که در اعلام بار شب معمولی، راننده صبح روز بعد اقدام به بارگیری میکند اما در اعلام بار شب پس از صدور، راننده همان شب بارگیری می نماید. در واقع اعلام بار شب پس از صدور برای محمولاتی است که در اعلام بار ظهر همان روز به هر دلیلی جذب نشده اند و صاحب کالا یا نماینده قانونی وی ریسک عدم بارگیری به موقع در شب و خسارات احتمالی را می پذیرد.
مقصد تخلیه:
از زمان رسیدن راننده به انبار مقصد یا محل تخلیه اگر خارج از ساعات اداری نباشد، راننده به مدت 7 ساعت در اختیار صاحب کالا برای تخلیه می باشد و پس از آن حق خواب تعلق خواهد گرفت.
اگر راننده خارج از ساعات اداری در مقصد برسد، صاحب کالا مجاز به عدم تخلیه و موکول کردن آن به روز بعد بدون پرداخت حق خواب است
نکته: به میزان حق توقف، پس از 48 ساعت اولیه 20% اضافه می شود.

تماس با ما